Win 1 jaar gratis poets- en huishoudhulp in 2020

WEDSTRIJDREGLEMENT vzw IN-Z

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De wedstrijd ‘Win 1 jaar gratis poets- en huishoudhulp’ wordt georganiseerd door vzw IN-Z, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Schaapsdries 2, waarnaar verder wordt  verwezen als ‘de organisator’.

De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd, of een deel ervan, of het wedstrijdreglement te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken, indien dit noodzakelijk zou blijken. Hij kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Dit reglement regelt de modaliteiten van bovenvermelde wedstrijd.

Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer het reglement volledig en onvoorwaardelijk, evenals elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisator. In geval van betwisting gelden de beslissingen van de organisator, die in redelijkheid worden genomen, zonder meer.

Aan druk-, spel-, zet- of andere fouten in dit wedstrijdreglement kunnen geen rechten worden ontleend. Evenmin kunnen deze aanleiding geven tot schadevergoeding of enige vorm van verplichting vanwege de organisator.

 

Artikel 2: Deelname en winnaar

Enkel meerderjarige particulieren met een officiële woonplaats in België kunnen deelnemen aan deze wedstrijd. 

Bovendien kunnen enkel klanten van de organisator geldig deelnemen aan deze wedstrijd. Als klanten worden beschouwd: alle personen die uiterlijk op 8 december 2019 een overeenkomst voor poets- en/of huishoudhulp, op regelmatige basis en betaalbaar met dienstencheques, met de organisator hebben afgesloten.

Worden uitgesloten van deelname: 

  • klanten van de organisator, zoals hierboven omschreven, die op het ogenblik van hun deelname nog meer dan 25 dienstencheques verschuldigd zijn aan de organisator, voor reeds gepresteerde uren; 
  • werknemers van de organisator, evenals hun familieleden die onder hetzelfde dak wonen;
  • alle personen die in georganiseerd verband deelnemen, of in het kader van enige juridische of feitelijke vereniging, of op enige andere wijze samenwerken met het oog op de verhoging van de winstkansen;
  • alle personen die een truc, list of kunstgreep gebruiken, zoals onder meer het gebruik van een gespecialiseerd informaticaprogramma, of op eender welke onrechtmatige of frauduleuze manier deelnemen met het oog op de verhoging van de winstkansen.

De organisator behoudt zich het recht voor andere personen te weigeren, indien daartoe een grond voor bestaat.

Om geldig te kunnen deelnemen, dient elke deelnemer zich volledig, tijdig en correct te registreren. Iedere klant ontvangt tijdig een online deelnameformulier, vergezeld van dit reglement, zodat men zich kan registreren voor deze wedstrijd. Indien de registratie onvolledig is, d.w.z. indien ze niet alle gevraagde gegevens bevat, zal deze niet als geldige deelname worden beschouwd en uit de lijst met deelnemers worden verwijderd. Elke natuurlijke persoon kan zich slechts éénmaal registreren.

Deelname kan uitsluitend geldig gebeuren indien de inschrijving uiterlijk maandag 9 december 2019 om 12 uur. de organisator heeft bereikt.  Inschrijvingen die nadien bij de organisator arriveren, worden niet meer in aanmerking genomen.

Op donderdag 12 december 2019 om 12 uur wordt de winnaar van deze wedstrijd geloot uit alle deelnemers.

De winnaar wordt telefonisch op de hoogte gebracht door een medewerker van de organisator.

 

Artikel 3: Prijs

De winnaar krijgt, op de wijze en onder de voorwaarden in dit wedstrijdreglement uiteengezet, gratis poets- en huishoudhulp aangeboden voor het volledige jaar 2020, t.t.z. van 1 januari 2020 t.e.m. 31 december 2020 en dit maximum 3 uren per week.

Hiertoe dient de winnaar vόόr 31 december 2019 de nodige formaliteiten te hebben vervuld. Zonder het vervullen van deze formaliteiten en de voorwaarden uiteengezet in dit wedstrijdreglement, kan geen poets-of huishoudhulphulp ter beschikking worden gesteld en vervalt de prijs.

De deelnemers zijn zich ervan bewust dat de dienstencheques zullen moeten worden gebruikt conform de daarop van toepassing zijnde formaliteiten. De winnaar kan zijn/haar  gratis poetshulp enkel via de organisator ontvangen, ook indien hij/zij reeds beroep deed op een andere erkende onderneming.

De prijs is in geen enkel geval ruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura, noch overdraagbaar aan derden. 

Bij weigering van de door de organisator voorgestelde poetshulp, meteen (bij toewijzing) of in de loop van de periode waarin de prijs geldig is, vervalt het recht op de prijs automatisch en van rechtswege, waarbij de winnaar geen recht zal hebben op een andere prijs of enige compensatie of vergoeding. Hetzelfde geldt eveneens in het geval de winnaar de nodige formaliteiten voor ontvangst van de prijs niet vervuld tegen uiterlijk 31 december 2019.

 

Artikel 4: Verloop gratis poets- en huishoudhulp

De winnaar koopt de dienstencheques zelf, op zijn of haar eigen naam, aan bij Sodexo. Het maximum aantal dienstencheques dat de winnaar mag gebruiken in het kader van deze wedstrijd is 156 (maximaal 3 uren per week gedurende 52 weken). Het staat de winnaar vrij om meerdere dienstencheques te gebruiken, doch deze vallen buiten het bestek van deze wedstrijd.

Alle uren die onder het bestek van deze wedstrijd vallen, moeten opgenomen worden in 2020. De uren die niet opgenomen zijn in 2020 vervallen en mogen niet worden overgedragen naar een volgend jaar.

De winnaar geeft tijdens de betrokken periode, zijnde 1 januari 2020 t.e.m. 31 december 2020, voor elk uur dat er poets- en huishoudhulp werd gepresteerd door een medewerker van de organisator en dat betaalbaar is met dienstencheques, één dienstencheque per gepresteerd uur. 

De winnaar is verplicht de dienstencheques, zoals gebruikelijk, correct invullen en te bezorgen aan de organisator, binnen één week na de prestatie en conform de wettelijke verplichtingen.

Indien de winnaar dit nalaat terwijl er toch poets- en huishoudhulp geleverd werd door de organisator, zal er worden overgegaan tot facturatie voor een bedrag van 25 euro per gepresteerd uur en behoudt de organisator zich het recht voor om geen poets- of huishoudhulp meer ter beschikking te stellen van de winnaar. 

De organisator zal per ontvangen dienstencheque binnen het bestek van deze wedstrijd een bedrag op de rekening van de winnaar betalen. Dit bedrag stemt overeen met de kostprijs van de dienstencheque verminderd met het fiscale voordeel dat de winnaar kan krijgen door het gebruik van de dienstencheques. 

Dit bedrag wordt telkens per maand berekend in de loop van de maand die volgt op de afgesloten maand. De terugbetaling gebeurt tevens in de loop van de maand die volgt op de afgesloten maand.

De planning van de diensturen wordt besproken tussen de winnaar en de organisator. De planning kan gewijzigd worden, afhankelijk van vraag en aanbod. 

De deelnemende winnaar aanvaardt dat er mogelijks verschillende medewerkers van de organisator ingezet gaan moeten worden om de gewonnen uren poets- en huishoudhulp te kunnen invullen. Zowel de organisator als de winnaar zal zich flexibel opstellen om ervoor te zorgen dat de gewonnen uren ingevuld kunnen worden.

 

Artikel 5: Privacy

Artikel 4 § 1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing op de persoonsgegevens van de deelnemers. De verzamelde gegevens zullen worden opgenomen in een gegevensbestand dat ter beschikking wordt gesteld van de organisator en dat door deze kan worden gebruikt in het kader van commerciële acties. De deelnemers beschikken op elk moment over het recht om deze gegevens in te kijken, te verbeteren of te laten schrappen. In geen geval zullen deze gegevens worden overgemaakt of ter beschikking worden gesteld van derde partijen.

Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan de organisator de toestemming tot publicatie van zijn naam en adres, foto alsook zijn identificatie als winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

 

Artikel 6: Geschillenregeling

Het Belgisch recht is van toepassing op deze wedstrijd, het wedstrijdreglement en op de overeenkomst die de winnaar en de organisator sluiten.

In geval van geschillen of betwistingen hieromtrent, zijn enkel de rechtbanken van Tongeren bevoegd.